کتاب بفرمایید فلسفه (1)

اثر دیوید ادموندز از انتشارات کرگدن - مترجم: میثم محمدامینی-ادبیات انگلیس

نقطۀ آغاز این کتاب مجموعه‌ای از چند مصاحبه در قالب پادکَست صوتی بود. از میان این مصاحبه‌ها، که تعداد کل‌شان از صد بسیار فراتر می‌رفت، بیست و پنج مصاحبه را – البته با قدری دشواری – برای عرضه در این کتاب برگزیده‌ایم. در سه سال نخست تهیۀ پادکست‌ها، بیش از هفت‌میلیون مورد دانلود، نامه‌های تشکر از سراسر جهان و همین‌طور درخواست‌های فراوان برای دریافت متن پیاده‌شدۀ مصاحبه‌ها داشته‌ایم – به همین دلیل تصمیم به تدوین این کتاب گرفتیم.


خرید کتاب بفرمایید فلسفه (1)
جستجوی کتاب بفرمایید فلسفه (1) در گودریدز

معرفی کتاب بفرمایید فلسفه (1) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بفرمایید فلسفه (1)


 کتاب افغان
 کتاب مجرمان را بیاورید
 کتاب جادوگردی در پس چهره هری پاتر
 کتاب مترسک زنده
 کتاب معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین
 کتاب برآمدن پول