کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی

اثر دانکن کرامر از انتشارات روانشناسی و هنر - مترجم: حجت الله فراهانی-مجموعه ی مترجمان-ادبیات انگلیس
خرید کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی
جستجوی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی


 کتاب صمیمیت و قدرت
 کتاب بدن و نظریه اجتماعی
 کتاب پیکان زمان
 کتاب The Card Players
 کتاب واسازی از تاریخ هنر تا ترک سیگار
 کتاب یک دقیقه تا نیمه شب