کتاب درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب

اثر مجموعه ی نویسندگان-آلساندرا لما از انتشارات روانشناسی و هنر - مترجم: امیرهوشنگ مهریار-ادبیات انگلیس
خرید کتاب درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب
جستجوی کتاب درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب در گودریدز

معرفی کتاب درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب


 کتاب صمیمیت و قدرت
 کتاب بدن و نظریه اجتماعی
 کتاب پیکان زمان
 کتاب The Card Players
 کتاب واسازی از تاریخ هنر تا ترک سیگار
 کتاب یک دقیقه تا نیمه شب