کتاب زندگی من در گذر زمان

اثر پیتر بروک از انتشارات قطره - مترجم: کیومرث پارسای-ادبیات انگلیس

هم چنان که این را می نویسم بودن کتابی نانوشتنی را درک می کنم، کتابی که از خاطره ها پر شده و متعلق به آن هایی ست که آن خاطره ها را به اشتراک در میان خودشان تقسیم کرده اند. این کتاب همان لوح مکتوبی است که به درازی شب ها و داستان های پیش از خواب و جدایی ها و باز دیدارها، موقعیت های خاص با بچه ها، خانواده، صمیمی ترین دوست است و همه این ها خاطره هایی ست که نه دیدنی برای چشم های دیگر است و نه شنیدنی برای گوش های دیگر


خرید کتاب زندگی من در گذر زمان
جستجوی کتاب زندگی من در گذر زمان در گودریدز

معرفی کتاب زندگی من در گذر زمان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی من در گذر زمان


 کتاب مامور Z 4
 کتاب استیو جابز باشید
 کتاب خودشیفته
 کتاب ادیسه زمان 1
 کتاب چگونه کتاب نخوانیم
 کتاب چگونه عاقل بمانیم