کتاب شناخت مردم

اثر مایکل هال از انتشارات ارجمند - مترجم: پویا امامی کردکندی-ادبیات انگلیس
خرید کتاب شناخت مردم
جستجوی کتاب شناخت مردم در گودریدز

معرفی کتاب شناخت مردم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شناخت مردم


 کتاب انقراض سلسله صفویه
 کتاب مواجهه با مرگ
 کتاب تفکر در میانه دلوز و کانت
 کتاب زنان در آستانه فروپاشی عصبی
 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب سال ششم در مدرسه مالوری