کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی

اثر مجموعه ی نویسندگان-مایکل و آیزنک از انتشارات ارجمند - مترجم: حسین زارع-ادبیات انگلیس
خرید کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی
جستجوی کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی در گودریدز

معرفی کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی


 کتاب انقراض سلسله صفویه
 کتاب مواجهه با مرگ
 کتاب تفکر در میانه دلوز و کانت
 کتاب زنان در آستانه فروپاشی عصبی
 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب سال ششم در مدرسه مالوری