کتاب پاپوش

اثر مالکوم رز از انتشارات پیدایش - مترجم: زینب رضایی-ادبیات انگلیس

لوك از اینكه جوان‌ترین فردی است كه به مقام بازپرس جنایی رسیده، بیمناك است. اما برای فكر به این موضوع زیاد وقت ندارد؛ چون دستیار روباتش او را برای پیگیری پرونده یك قتل فرامی‌خواند. دانش‌آموزی در محل تحصیل لوك به قتل رسیده و همه مدارك برعلیه خود لوك است!


خرید کتاب پاپوش
جستجوی کتاب پاپوش در گودریدز

معرفی کتاب پاپوش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پاپوش


 کتاب انقراض سلسله صفویه
 کتاب مواجهه با مرگ
 کتاب تفکر در میانه دلوز و کانت
 کتاب زنان در آستانه فروپاشی عصبی
 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب سال ششم در مدرسه مالوری