کتاب پیامدهای مدرنیت

اثر آنتونی گیدنز از انتشارات مرکز - مترجم: محسن ثلاثی-ادبیات انگلیس

چندان نمی توان حوزه مشخصی را به عنوان مساله اصلی گیدنز در این کتاب تعریف کرد، اما موضوع بررسی اش تعمق در مدرنیته و واکنش به اصطلاح های نوین پسامدرن است. او به دنبال شناخت دوباره مدرنیته است و اینکه پیش از گذار به پست مدرنیسم و اعلام پایان گرفتن حالت پیشین و بی رمق شدن "روایت بزرگ" باید سرشت مدرنیته را شناخت و هنوز این اتفاق نیفتاده است. او خود را متولی این پروژه می داند.
اهمیت این کتاب در ارائه تحلیلی نهادمند و چند بعدی از مدرنیته است که به دام تقلیل گرایی رایج در علوم اجتماعی نمی افتد. تصویری که گیدنز از مدرنیته ارائه می دهد، تصویر یک "گردونه بی مهار" است و همین تصویر او را به جهت گیری ضد دترمینیستیک می کشاند. گیدنز با اتکا به چنین تحلیلی به بررسی مخاطرات مدرنیته می پردازد و راه حل اساسی خود را بر مبنای "رئالیسم تخیلی" ارائه می دهد.
نکته دیگر این کتاب در تلاشی است که گیدنز برای مقابله با پست مدرنیست ها به کار می برد. استدلال او آن است که ما در دوران تشدید مدرنیته به سر می بریم و تنها قادریم بارقه هایی از آنچه که سامان پست مدرن گفته می شود را مشاهده کنیم.


خرید کتاب پیامدهای مدرنیت
جستجوی کتاب پیامدهای مدرنیت در گودریدز

معرفی کتاب پیامدهای مدرنیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیامدهای مدرنیت


 کتاب دختری در قطار
 کتاب خودتان را برند کنید
 کتاب وزارت ترس
 کتاب ترغیب
 کتاب گناه مضاعف
 کتاب قصه های با پدر و مادر 5