کتاب Understanding Syntax

اثر مگی تالرمن از انتشارات جنگل-ادبیات انگلیس

Assuming no prior knowledge of linguistics, Understanding Syntax, Third Edition, explains and illustrates the major terms and concepts essential to the study of sentence structure in the worlds languages. Word classes such as noun, verb and preposition are introduced, and the properties of syntactic categories are discussed. Clause structure is explained and illustrated, helping the reader to distinguish between finite and non-finite clauses, root and subordinate clauses, with definitions of all technical terms. Constituent structure is introduced, including simple tree diagrams. Relationships within the clause, including case and agreement, are examined cross-linguistically. Grammatical constructions and processes that change grammatical relations are introduced and exemplified, with extensive illustration from English and many other languages.
Uses examples from a wide variety of languages to broaden the readers syntactic skills Includes exercises to consolidate learning New case studies engage the reader with cross-linguistic syntax New further reading sections and references


This new edition has been updated and revised to meet the needs of todays students. Difficult points are given fuller explanation, references have been updated, and important skills are taught, such as how to read examples from languages other than English.MAGGIE TALLERMAN is Professor of Linguistics, Newcastle University.

Series editors: BERNARD COMRIE, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, and GREVILLE CORBETT, University of Surrey.

The Understanding Language series provides approachable, yet authoritative, introductions to major topics in linguistics. Ideal for students with little or no prior knowledge of linguistics, each book carefully explains the basics, emphasising understanding of the essential notions rather than arguing for a particular theoretical position.

Other books in the Understanding Language series include:

Understanding Language Testing (978 0 340 98343 0)
Understanding Morphology, Second Edition (978 0 340 95001 2)
Understanding Phonology, Third Edition (978 1 444 1204 7)
Understanding Pragmatics (978 0 340 64623 6)
Understanding Semantics (978 0 340 73198 7)
Understanding Phonetics (978 0 340 92827 1)


خرید کتاب Understanding Syntax
جستجوی کتاب Understanding Syntax در گودریدز

معرفی کتاب Understanding Syntax از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Understanding Syntax


 کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1
 کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2
 کتاب روان درمانی کوتاه مدت
 کتاب روانشناسی و ارتقای سلامت
 کتاب روان شناسی یادگیری و آموزش
 کتاب چیستی حیات و کوانتوم