کتاب آموزش تندخوانی

اثر تونی بازان از انتشارات پل - مترجم: محمدجواد نعمتی-ادبیات انگلیس