بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب ماتریالیسم

کتاب ماتریالیسم

اثر تری ایگلتون از انتشارات مرکز


 کتاب والتر بنیامین

کتاب والتر بنیامین

اثر تری ایگلتون از انتشارات مرکز


 کتاب امید بدون خوش بینی

کتاب امید بدون خوش بینی

اثر تری ایگلتون از انتشارات گستره


 کتاب مدرنیسم

کتاب مدرنیسم

اثر تری ایگلتون از انتشارات نیماژ


 کتاب اهمیت نظریه

کتاب اهمیت نظریه

اثر تری ایگلتون از انتشارات حرفه هنرمند ‏‫


 کتاب مارکسیسم و نقد ادبی

کتاب مارکسیسم و نقد ادبی

اثر تری ایگلتون از انتشارات بوتیمار


 کتاب چگونه شعر بخوانیم

کتاب چگونه شعر بخوانیم

اثر تری ایگلتون از انتشارات آگه


 کتاب درآمدی بر ایدئولوژی

کتاب درآمدی بر ایدئولوژی

اثر تری ایگلتون از انتشارات بان


 کتاب کارکرد نقد

کتاب کارکرد نقد

اثر تری ایگلتون از انتشارات افراز


 کتاب ایدئولوژی زیبایی شناسی

کتاب ایدئولوژی زیبایی شناسی

اثر تری ایگلتون از انتشارات بیدگل