کتاب مدیریت مردم در خدمات عمومی

اثر دیوید فارنهام از انتشارات منتشران اندیشه - مترجم: زیور قزوینیان-ادبیات انگلیس
خرید کتاب مدیریت مردم در خدمات عمومی
جستجوی کتاب مدیریت مردم در خدمات عمومی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت مردم در خدمات عمومی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت مردم در خدمات عمومی


 کتاب نبردهای دریایی 4
 کتاب نبردهای دریایی 3
 کتاب نبردهای دریایی 2
 کتاب نبردهای دریایی 1
 کتاب نبرد هیولاها 60
 کتاب نبرد هیولاها 59